หลายคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องการจัดไฟล์และโฟลเดอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ สังเกตุได้จากหน้าจอบางคนมีการจัดการไฟล์ที่ไม่ดี จนหน้าจอ Desktop รก และหาไฟล์ที่ต้องการใช้งานไม่เจอ เรามีวิธีง่ายๆในการบริหารไฟล์และโฟลเดอร์ที่ถูกต้อง


 Transcript

การบริหารไฟล์และโฟลเดอร์ File and Folder Management
1. การเข้าสู่โปรแกรม Windows Explorer
2. ส่วนประกอบของ Windows Explorer
2.1 แถบเมนู
2.2 แถบเครื่องมือ
2.3 ส่วนแสดงรายชื่อไฟล์
2.4 ส่วนแสดงโครงสร้าง
3. ความหมายของไฟล์
4. องค์ประกอบของไฟล์
5. ความหมายของโฟลเดอร์
6. มุมมองต่างๆ ของไฟล์และ โฟลเดอร์ใน Windows Explorer
7. การเลือกไฟล์และโฟลเดอร์ ผ่านทาง Windows Explorer
8. ไฟล์ (file) คืออะไร ไฟล์ หรือ เอกสาร •ส่วนที่ใช้สำาหรับบรรจุหรือ เก็บข้อมูลต่างๆ •ส่วนที่ใช้สำาหรับการอ้างอิง ถึงโปรแกรมเป็นการบ่งบอก ถึงชนิดของไฟล์
9.ชื่อไฟล์ + นามสกุลของไฟล์ โดยใช้ .
10. • ขนาดของไฟล์ กับ ขนาด พื้นที่เก็บ 1 Byte (ไบต์) 1 ตัวอักษร (8 Bit) (0100 0001 = A) 1KB (กิโล ไบต์) 1,024 Byte 1MB (เมกกะ ไบต์) aaa.mp3 = 4MB 1,024 KB = 2GB นักเรียนเก็บไฟล์ .mp3 ได้กี่ไฟล์ 1GB (กิกะไบต์) 1,024 MB 2GB = 2 x 1,024 -> 2,048 MB =4MB นักเรียนสามารถเก็บไฟล์ได้ 512 ไฟล์

11. โฟลเดอร์ (folder) คืออะไร โฟลเดอร์ หรือ แฟ้มเอกสาร •สร้างขึ้นเพื่อแยกไฟล์ต่างๆ •ลักษณะคล้ายแฟ้มเก็บ เอกสาร กล่องเก็บเอกสาร หรือ ตู้เก็บเอกสาร •ในโฟลเดอร์สามารถมี โฟลเดอร์ย่อยได้
12. music Thai Eng การตั้งชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์สามารถ มีอักขระได้มากที่สุด 255 อักขระรวม ถึงช่องว่างด้วย แต่ไม่สามารถมี อักขระต่อไปนี้คือ / : * ? ” < > |
13. Windows Explorer Windows Explorer คือโปรแกรมที่ Microsoft Windows จัดหามาให้เพื่อใช้สำหรับการจัดการใน เรื่องของดิส ไฟล์ และโฟลเดอร์ เราสามารถเรียกใช้ โปรแกรมโดยการ คลิกที่ปมุ่ Start –> All Program–> Accessories –> Windows Explorer
14. ส่วนประกอบของ Windows Explorer Address
15. ส่วนประกอบของ Windows Explorer Menu Bar and Tools Bar
16. ส่วนประกอบของ Windows Explorer Navigation Pane (ส่วนแสดงโครงสร้าง)
17. ส่วนประกอบของ Windows Explorer ส่วนแสดงรายชื่อไฟล์ และโฟลเดอร์
18. แบบการอ้างอิงไฟล์และโฟลเดอรูปแบบที่ใช้ในไฟล์และโฟลเดอร์ เรียกว่า Path ซึ่งประกอบด้วย ไดร์ฟ โฟลเดอร์ และไฟล์ ดัง ตัวอย่าง F:Documentuni t1.doc
19. การบริหารไฟล์ o สแร้าลงโะฟโลเฟดอรล์เดอร์ o เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ o ลบโฟลเดอร์ o การเปลี่ยนชื่อไฟล์ o การคัดลอกและย้าย ข้อมูล o การเลือกโฟลเดอร์ และไฟล์ o การเปลี่ยนมุมมองของ ไฟล์ o การเรียงไฟล์
20. เณฑ์การตั้งชื่อโฟลเดอร์ ไม่ควรที่จะตั้งชื่อที่ยากต่อการ จดจำา และไม่สัมพันธ์กับงานที่จัด เก็บ การตั้งชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ นั้นจะมีให้ตั้งทุกครั้งที่มีการสร้าง ไฟล์ใหม่ 1. ชอื่ไฟล์สามารถตั้งชื่อให้ยาวได้ถึง 256 ตัวอักษร 2. ในชื่อของไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นเว้น วรรคได้ 3. ห้ามมีเครื่องหมาย / : * ? < > | 4. ห้ามตั้งชื่อซำ้ากับโฟลเดอร์เดิมที่มีอยู่
21. การบริหารไฟล์และโฟลเดอร์ File and Folder Management