สื่อประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เรื่องซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ มาทำความรู้จักกับความหมาย ข้อแตกต่าง รวมถึงตัวอย่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในแต่ละประเภท

Transcript

1. Software & Hardware ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ สื่อประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2. ซอฟต์แวร์ (SOFTWARE) ซอฟต์แวร์ (Software) หรือ โปรแกรม (Program) คืออะไร
3. ซอฟต์แวร์ (Software) ประกอบด้วยชุดคำสั่งหลายๆคำสั่ง ที่บอกให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าจะต้องทำงานเป็นลำดับขั้นตอนอย่ำงไร และมีหน้าที่ในการควบคุมให้คอมพิวเตอร์ทำงานให้ได้ผลลัพท์ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ – ซอฟต์แวร์นั้นมนุษย์เขียนขึ้นด้วยภาษาต่างๆ – การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมที่เหมาะสมกับลักษณะงานนั้น จะช่วยให้การใช้เทคโนโลยีเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. ประเภทของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ) ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
5. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) -เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงำนอยู่เบือ้งหลังการดำเนินงานของคอมพิวเตอร์ -เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ติดต่อกับซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้ -เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำมารถติดต่อกับ ฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ -เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่อยให้คอมพิวเตอร์จัดกำรกับทรัพยากรต่ำงๆ ได้ -ซอฟต์แวร์ระบบแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
6. ประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ระบบ ระบบปฏิบัติกำร (System Software) โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program)
7. ระบบปฏิบัติการ (System Software) -ชุดคำสงั่ที่เป็นสื่อกลำง -ทำหน้ำที่ประสำนทรัพยำกรต่ำงๆ ระหว่ำงซอฟต์แวร์ประยุกต์ ฮำร์ดแวร์ กับผู้ใช้ -จัดเตรียมส่วนติดต่อระหว่ำงผู้ใช้ กับคอมพิวเตอร์ -เช่น DOS, LINUX, UNIX, WINDOWS, MAC, UBUNTU – คอมพิวเตอร์จะไม่สำมำรถทำงานได้ ถ้ำไม่มีระบบปฏิบัติกำร
8. Windows 7 รูปภาพ
9. MAC OS รูปภาพ
10. Ubuntu (Open Source)
11. โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility หรือ Service Program) – เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ กำรทำงำนของคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และอุปกรณ์ต่ำงๆ – ทำหน้ำที่ดูแลควำมปลอดภัยและ เสถียรภำพของคอมพิวเตอร์ – ส่วนใหญ่จะถูกติดตัง้มำกับระบบ ปฏิบัติกำรอยู่แล้ว
12. Disk Defragmenter
13. System Restore
14. Utility ที่จำเป็นสำหรับกำรใช้งำน -โปรแกรมปรับแก้ปัญหา (Troubleshooting Program) -โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus Program) -โปรแกรมยกเลิกการติดตัง้ (Uninstall Program) -โปรแกรมสารองข้อมูล (Backup Program) -โปรแกรมบีบอัดไฟล์ (File Compression Program)
15. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) -เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนำขึน้เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงำนด้ำนต่ำงๆ ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ หรือใช้ในธุรกิจเฉพำะขององค์กรใด องค์กรหนึ่ง -เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป และอำจเป็นซอฟต์แวร์เชิงพำณิชย์ ที่ผู้ใช้สำมำรถซือ้โปรแกรมและนำไปประยุกต์ใช้งำนได้ทันที – ซอฟต์แวร์ประยุกต์ อำจเรียกได้ว่ำ ซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ (End User Software) – แบ่งได้เป็น 2 ประเภท
16. ประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์เอนกประสงค์ (General-purpose application) ซอฟต์แวร์ประยุกต์พิเศษ (Special-purpose application)
17. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เอนกประสงค์ (General-purpose application) – เป็นซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้อย่ำงกว้ำงขวำงในทุกสำขำอำชีพ – เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์พืน้ฐำนที่ส่วนใหญ่มีประจำเครื่อง คอมพิวเตอร์และสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงไม่ซับซ้อน – ที่รู้จักโดยทวั่ไป เช่น MS Internet Explorer, MS Office ฯลฯ
18. โปรแกรมเบราว์เซอร์ (Browser) – นำทำง สำรวจ และค้นหำข้อมูลสำรสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
19. โปรแกรมประมวลผลคา (Word Processor) -สร้ำง แก้ไข จัดรูปแบบเอกสำร ตลอดจนงำนพิมพ์เอกสำรในรูปแบบ รำยงำน จดหมำย บทควำม ฯลฯ – มีเครื่องมือต่ำงๆที่ช่วยในกำรประมวลผลคำ เช่น ตรวจตัวสะกด ระยะห่ำง จัดย่อหน้ำ นับจำนวนคำ ฯลฯ
20. รูปภาพประกอบ
21. โปรแกรมตารางทาการ (Spreadsheet) -มีลักษณะเป็นกระดำษทำกำร (Worksheet) ประกอบด้วยช่อง ที่เรียกว่ำ เซลล์ (Cell) โดยจัดเรียงตำม แถว (Row) และคอลัมน์ (Column) -สำมำรถพิมพ์ข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร และสูตรกำรคำนวณต่ำงๆ -เช่นงำนบัญชี กำรจัดทำกรำฟสถิติ ฯลฯ
22. รูปภาพประกอบ
23. โปรแกรมนาเสนอข้อมูล (Presentation) -สร้ำงเอกสำรในรูปแบบสไลด์ เหมำะสำหรับกำรนำเสนอำข้อมูล -ใช้ในกำรนำเสนอข้อมูลที่ประชุม บรรยำยกำรเรียนกำรสอน -สำมำรถใส่ภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว เสียง และใส่ Animation ให้กับข้อมูล ต่ำงๆได้อย่ำงน่ำตื่นตำตื่นใจ เพื่อนำเสนอบนโปรเจคเตอร์ หรือนำเสนอบนจอทีวีขนำดใหญ่
24. รูปภาพประกอบ
25. โปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database) -สำหรับกำรสร้ำงฐำนข้อมูล เพื่อนำไปจัดเก็บสำมำรถจัดกำรกับข้อมูล ที่มีขนำดใหญ่หรือจำนวนมำกได้ เช่น กำรเพิ่ม กำรลบ กำรแก้ไข และกำรค้นหำข้อมูลตำมเงื่อนไขที่กำหนดได้ – ผู้ใช้สำมำรถบันทึกข้อมูลผ่ำนหน้ำต่ำงฟอร์ม และนำข้อมูลไปจัดเก็บ ในระบบฐำนข้อมูล เพื่อเรียกดูและสงั่พิมพ์รำยงำนได้อย่ำงสวยงำม – กำรจัดรำยกำรสินค้ำ จัดเก็บข้อมูลบุคลำกร-ลูกค้ำ ฯลฯ
26. รูปภาพประกอบ
27. Web Application
28. รูปภาพประกอบ
29. ซอฟต์แวร์ประยุกต์พิเศษ (Special-purpose application) – เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนำขึน้เพื่อใช้งำนเฉพำะสำขำอำชีพ ใดอำชีพหนึ่ง – อำจมีลักษณะกำรทำงำนที่ค่อนข้ำงซับซ้อน มีเมนูคำสงั่ เพื่อสนองตอบควำมต้องกำรของผู้ใช้ที่หลำกหลำย – ตัวอย่ำงซอฟต์แวร์ประยุกต์พิเศษ
30. โปรแกรมด้ำนกรำฟิก (Graphic)
31. โปรแกรมด้ำนเสียงและภำพเคลื่อนไหว (Audio and Video)
32. โปรแกรมด้ำนพัฒนำเว็บไซต์(Web Authoring)
33. รูปภาพประกอบ
34.  กำรออกแบบ พัฒนำ และแจกจ่ำยสำหรับต้นฉบับ ของสินค้ำหรือควำมรู้ โดยเฉพำะซอฟต์แวร์โดย โอเพนซอร์ซถูกพิจำรณำว่ำเป็นทัง้รูปแบบหนงึ่ในกำร ออกแบบ และแผนกำรในกำรดำเนินกำร โดยโอเพน ซอร์ซเปิดโอกำสให้บุคคลอื่นสำรมำรถใช้โดยไม่เสีย ค่ำใช้จ่ำย อละนำเอำระบบนัน้ไปพัฒนำได้
35. VLC media player
36. รูปภาพประกอบ
37. รูปภาพประกอบ
38. ประเภทของคอมพิวเตอร์ Supercomputer Mainframe Computer Minicomputer Microcomputer • Desktop computer • Notebook computer / Laptop computer • Tablet PC • Handheld computer / Palm / PDA
39. Supercomputer
40. Mainframe Computer Minicomputer
41. Desktop Computer Notebook / Laptop
42. Tablet PC PDA (Personal Digital Assistants)
43. ฮาร์ดแวร์(HARDWARE) ฮำร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำรทำงำนที่ แตกต่ำงกันหลำยประเภทที่ต่อพ่วงเข้ำกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยระบบ อุปกรณ์รับเข้า อุปกรณ์แสดงผล หน่วยเก็บสารอง อุปกรณ์สื่อสาร
44. หน่วยระบบ (System Unit) หรือตู้ระบบ (System Cabinet) หรือแชสซี (Chassis) ประกอบด้วยชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมำก แต่ส่วนประกอบที่สำคัญ ของหน่วยระบบ คือ ไมโครโพรเซสเซอร์ และหน่วยควำมจำหลัก System Unit
45. ไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor) ไมโครโพรเซสเซอร์ อำจเรียกได้อีก อย่ำงหนึ่งว่ำ Central Processing Unit (CPU) เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุม กำรทำงำนของคอมพิวเตอร์ทุกส่วน ปัจจุบันไมโครโพรเซสเซอร์ที่นิยม ใช้อย่ำงแพร่หลำยมีอยู่ 2 ค่ำย คือ intel และ AMD Quad-core
46. Dual-core Single-core Quad-core
47. หน่วยความจาหลัก (Main Memory) 1.RAM (Random Access Memory) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้ำที่เก็บข้อมูลชวั่ครำว เพรำะจะถูกลบไปเมื่อไม่มีไฟฟ้ำ จึงสำมำรถเรียกได้อีกอย่ำงหนึ่งว่ำ หน่วยควำมจำชวั่ครำว
48. 2.ROM(Read-Only Memory) เป็นหน่วยควำมจำที่บักทึกคำสงั่เริ่มต้นของระบบ (Start-up) ซงึ่ส่วนใหญ่จะถูกบันทึกมำจำกโรงงำนผู้ผลิต จึงไม่สำมำรถลบหรือแก้ไขได้ 3.CMOS(Complementary Meta-Oxide Semiconductor) ใช้เก็บข้อมูลที่ใช้เป็นประจำของไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งใช้ไฟจำก แบตเตอร์รี่ข้อมูลจึงไม่สูญหำย และสำมำรถปรับแต่งหรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
49.  อุปกรณ์รับเข้า (Input Devices) ทำหน้ำที่รับข้อมูลหรือคำสงั่เข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และกำรใช้อุปกรณ์กำร รับข้อมูลจะขึน้อยู่กับลักษณะของโปรแกรมประยุกต์ อุปกรณ์รับข้อมูลที่นิยม ได้แก่ แป้นพิมพ์ (Keyboard)และ เมำส์ (Mouse) เมำส์ (Mouse) แป้นพิมพ์ (Keyboard)
50. อุปกรณ์รับข้อมูลประเภทอื่น
51. อุปกรณ์แสดงผล (Output Devices) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้ำที่แสดงผลที่ได้จำกกำรประมวลผลข้อมูล ซึ่งอำจแสดง ผลในรูปแบบของกำรพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ กำรแสดงผลทำงจอภำพ และกำรแสดงของเสียง จอภาพ (Monitor) เครื่องพิมพ์ (Printer)
52. อุปกรณ์แสดงผลประเภทอื่น LCD Projector Plotter
53. หน่วยเก็บสารอง (Secondary Storage Device) -ใช้สำหรับกำรจัดเก็บโปรแกรมและข้อมูลเพื่อใช้กำรประมวลผล -ข้อมูลจะไม่สูญหำยถ้ำไม่มีกระแสไฟฟ้ำหล่อเลยี้ง -อุปกรณ์หน่วยเก็บสำรองที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำย เช่น ฮาร์ดดิส (Hard Disk) Thumb Drive/USB Drive/ Flash Drive / Handy Drive
54. 320 GB – 1 TB External hard disk / Portable hard disk
55. คอมแพคดิส (Compact Disk) CD 650-700 MB CD-ROM / CD-R / CD-RW ดีวีดี (Digital Versatile Disk) 4.7 GB DVD-ROM / DVD-R / DVD-RW บลูเรย์ (Blu-Ray) 25 GB / 50 GB จานแสง (Optical Disk) Blu-ray Disc Association
56. ฟลอปปี้ดิส (Floppy Disk) 3.5 นิ้ว / 1.4 MB 8 นิว้
57. อุปกรณ์สื่อสาร (Communication Devices) อุปกรณ์ที่สำมำรถทำให้ไมโครคอมพิวเตอร์สำมำรถติดต่อสื่อสำรกันได้ ทัง้ในระยะใกล้และไกลโดยใช้อินเทอร์เน็ต Wireless Router ทำหน้ำที่แปลงสัญญำณ แอนำล็อกให้เป็นสัญญำณดิจิทัล และ ในทำงกลับกันก็แปลงสัญญำณดิจิทัล ให้เป็นแอนำล็อกเพื่อส่งข้อมูลกลับด้วย – Download / Upload
58. อุปกรณ์สื่อสารประเภทอื่น Air Card
59. ความสัมพันธ์ของผู้ใช้ ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ และฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ฮาร์ดแวร์ ผู้ใช้