สื่อประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่องข้อมูลและสารสนเทศ มาทำความรู้จักกับความหมาย ข้อแตกต่าง รวมถึงตัวอย่างของข้อมูลกับสารสนเทศ

 

 Transcript

1. ข้อมูล และ สารสนเทศ
2. ข้อมูล(DATA) ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการรวบรวม ข้อมูลอย่างเป็น ระบบ และต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ในการ ตัดสินใจได้ทันที ต้องผ่านการวิเคราะห์หรือ ประมวลผลก่อน
3. ข้อมูลรูปภาพ
4. ข้อมูลตัวเลข เช่น จำนวนนักเรียนชั้นป.3
5. ข้อมูลตัวอักษร เช่น ระเบียบการใช้ห้องสมุด
6. ข้อมูลสัญลักษณ์
7. ข้อมูลเสียง
8. ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว(VDO)
9. ไฟล์เอกสาร ไฟล์ตารางทาการ ไฟล์ฐานข้อมูล ไฟล์การนาเสนอ
10. แหล่งที่มาของข้อมูล แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลที่ได้จากการ บันทึก สา รวจ รวบรวม จากแหล่งข้อมูลโดยตรง เช่น จากการสอบถาม สัมภาษณ์
11. แหล่งที่มาของข้อมูล แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลที่มีการรวบรวม ไว้แล้ว โดยผู้อื่น หรืออาจรับรู้มาจาก ผู้อื่นมาอีกที เช่น จากหนังสือพิมพ์ จากอินเทอร์เน็ต จากผู้รู้ จากหนังสือ ฯลฯ รวมถึงจากอุปกรณ์ในการอ่านข้อมูล บาร์โค๊ด หรือ คิวอาร์โค๊ด
12. นักเรียนคิดว่า…. แหล่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ต น่าเชื่อถือหรือไม่
13. ลักษณะของข้อมูลที่ดี ต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ต้องเป็นปัจจุบันและรวดเร็ว ทันใช้ ต้องสมบูรณ์ไม่ตกหล่น ต้องชัดเจนและกระทัดรัด ต้องสอดคล้องและควำมต้องกำรเป็นสิ่งสำ คัญ
14. ประโยชน์ของข้อมูล เพื่อการเรียนรู้ เพ่อืกำรสื่อสำร เพื่อกำรตัดสินใจ
15. วิธีเก็บข้อมูล 1. โดยการสังเกต 2. โดยวิธีการสัมภาษณ์ 3. โดยวิธีการใช้แบบสอบถาม 4. โดยวิธีการทดสอบหรือทดลอง 5. โดยวิธีการใช้แบบสารวจ
16. สารสนเทศ(INFORMATION) ข้อมูลที่ผ่านการประมวลเรียบร้อย แล้วหรือจัดระบบแล้วเพื่อพร้อม นาไปใช้ในประโยชน์ด้านต่างๆ
17. ตัวอย่างสารสนเทศ • เกรดเฉลี่ยของนักเรียนชัน้ ป.6 • อายุเฉลี่ยของคุณครูในโรงเรียน • เงินที่ร้านค้าขายของได้ใน 1 เดือน • ผลสรุปจากการตอบแบบสอบถาม
18. เปรียบเทียบข้อมูลกับสารสนเทศ อำยุของนักเรียนชั้น ป.1-3 รำคำน้ำอัดลมขนำดต่ำงๆ คำตอบจำกแบบสอบถำม ค่ำขนมที่นักเรียนได้รับ อำยุเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ป.1-3 รำคำน้ำอัดลมที่นักเรียนซือ้มำกที่สุด ผลสรุปจำกแบบสอบถำม ค่ำขนมเฉลี่ยที่นักเรียนได้รับใน 1 เดือน
19. ตัวอย่ำงแนวคิดเรื่องข้อมูลกับสำรสนเทศ คะแนนสอบปลำยภำควิชำคณิตศำสตร์ คะแนนสอบกลำงภำควิชำคณิตศำสตร์ คะแนนปฏิบัติวิชำคณิตศำสตร์ คะแนนเต็ม 38/40 39/40 20/20 100 เกรดเฉลี่ยวิชำคณิตศำสตร์ของนักเรียน 4.00 ซึ่งสำรสนเทศของเรำอำจไปเป็นข้อมูลของบุคคลอื่นได้ด้วย
20. กระบวนการจัดการข้อมูลเป็นสารสนเทศ ข้อมูล ประมวลผล สารสนเทศ การนาเข้าข้อมูล การแสดงผลข้อมูล – การคานวณทางคณิตศาสตร์ (+,-,*,/ , ฯลฯ) – การเรียงลาดับข้อมูล -การแสดงแผนภูมิ -การประมวลผล ฯลฯ การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การทาสาเนา การสื่อสารโทรคมนาคม