ในวันที่เราเหนื่อย เราไม่สามารถกด Control+C เพื่อก็อปปี้ตัวเราได้อีก 1 คน

ในวันที่เราทำผิด เราไม่สามารถกด Control+Z เพื่อย้อนกลับไปทำในสิ่งที่ผิดพลาดได้

ในวันที่เราเผชิญปัญหา เราไม่สามารถกด  Control+V เพื่อปล่อยวางสิ่งต่างๆให้ทิ้งไปได้