บรรยายพิเศษจำนวน 10 บทในวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สำหรับชั้นประถมศึกษา โดยจัดทำเป็น DVD สื่อการเรียนการสอนและออนไลน์